Dokumenty, Tlačivá

Štandard plemena Bullmastiff: standard bullmastiff

Stanovy Bullmastiff klubu SK: BULLMASTIFF CLUB - stanovy :
 

Chovateľský a bonitačný poriadok Bullmastiff klubu SK:chovateľský poriadok

Prihláška za člena klubu: prihlaska bullmastiff klub.pdf (314227)

Súhlas GDPR: Súhlas GDPR - BULLMASTIFF KLUB SK - vzor 2018.pdf (658859)

Žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia: žiadosť pripušťacie povolenie

Prihláška na bonitáciu: prihlaska bonitacia
 

 

Tlačivá: Plemenná kniha UKK

nájdete na: www.unkk.sk/phpmenu.php?s=16

žiadosť o vydanie duplikátu preukazu pôvodu psa: ziadost_o_duplikat_pp.doc (56832)

žiadosť o chránený názov registrovaného chovu: :  tlačivo

žiadosť na preregistrovanie chovnej spôsobilosti: ziadost_prereg_do_chovu.doc (57856)

žiadosť o vystavenie prílohy k preukazu o pôvode psa: ziadost_priloha_pp.doc (57344)

žiadosť o vystavenie exportného preukazu o pôvode psa: ziadost_exportny_pp.doc (29696)

EXPORT – VÝVOZ PSA - Podmienky pre vystavenie exportného PP:

Je potrebné zaslať: 1. originál rodokmeň so zápisom o zmene majiteľa a podpisom chovateľa na zadnej strane PP, 2. vyplnené a podpísané tlačivo - žiadosť o exportný preukaz o pôvode psa, Vystavený doklad zasielame NA DOBIERKU, neplatí sa vopred! Žiadosti budú vybavené v lehote do 30 dní od dátumu doručenia.

potvrdenie o kontrole totožnosti psa: potvrdenie_totoznost_psa.doc (59904)

IMPORT – DOVOZ PSA - Podmienky pre zaradenie do plemennej knihy:

Je potrebné zaslať : 1.originál export rodokmeň, 2.vyplnené a podpísané tlačivo o kontrole totožnosti psa, Vystavený doklad zasielame NA DOBIERKU, neplatí sa vopred! Žiadosti budú vybavené v lehote do 30 dní od dátumu doručenia. Podmienky registrácie importovaných jedincov: Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí od 1. januára 2006 predložiť k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca. Tetovanie, prípadne čipovanie musí byť vykonané u chovateľa, nie dodatočne po dovezení jedinca na Slovensko. Potvrdenie musí vystaviť poradca chovu, resp. veterinárny lekár na Slovensku, nie zo zahraničia. Ak pes nie je ani tetovaný, ani čipovaný, musí si dať majiteľ na vlastné náklady vykonať genetické testy na preukázanie pôvodu k registrácii nahlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha UKK registrovať dovezeného jedinca.