klubová výstava 06.júna. 2021 Mošovce

 

Program výstavy 06.06.2021:

6.30 – 09.00 Príjem psov / Entry of dogs
09.00 Otvorenie výstavy / Opening of the show
09.10 Posudzovanie v kruhoch / Judging of dogs
 Záverečné súťaže / Final competitions

06.06.2021 po výstave sa uskutoční BONITÁCIA

Klubová výstava BULLMASTIFF KLUBU SK, prihlasovanie ukončené. Aj napriek neľahkej dobe, ktorá nám prináša výrazné obmedzenia v cestovaní a organizovaní výstav, sme nesmierne radi, že počet prihlásených Bullmastiffov je veľmi vysoký, spolu je prihlásených 51 psíkov zo štyroch štátov (Srbska, Maďarska, Českej republiky a samozrejme Slovenska) Výstava sa bude konať s miernymi obmedzeniami, ale nie až takými prísnymi, ako sme predpokladali. Preto vás prosíme priatelia o ich dodržiavanie. Do kruhu budú môcť vstúpiť len vystavovatelia, ktorí sa zapíšu do zoznamu, kde uvedú svoje meno a telefónne číslo. Bude k dispozícii pri vstupe do kruhu, do zoznamu sa nemusia zapísať majitelia, ktorí svoje údaje už zaregistrovali v online prihláške na clubdogshow. Verím, že si výstavu užijeme, máme pre vás pripravené veľké množstvo cien. Za každého vystaveného psíka obdržíte malý darček. Tešíme sa na stretnutie 6 júna v Mošovciach.
 
The Club show of BULLMASTIFF CLUB SK, registration is closed. Despite the difficult period, which brings us significant restrictions in traveling and organizing exhibitions, we are extremely happy that the number of registered bullmastiffs is very high, a total of 51 dogs from four countries (Serbia, Hungary, Czech Republic and of course Slovakia) acts with slight restrictions, but not as strict as we expected. Therefore, we ask your friends to follow them. Only exhibitors who enter the list, where they will state their name and telephone number, can enter to the ring. It will be available upon entering the ring. To that list does not have to register owners who have already registered their data in the online application for the club show. I believe that we will like the exhibition, we have prepared a large number of awards for you. You will receive a small gift for each dog shown. We are glad to meet you on June 6 in Mošovce.

Vás srdečne pozýva na

KLUBOVÚ VÝSTAVU

CAJC,CAC,KV,KV MLADÝCH,KV VETERANOV,

JUNIOR BOB,BOS,BOB

Mošovce ŠRZ Drienok, 06.06.2021,  uzávierka prihlášok: 23.05.2021

online PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM: www.clubdogshow.sk /

 

Club dog show CAC/CAJC/ CLUB WINNER, JUNIOR CLUB WINNER, JUNIOR BOB,BOS,BOB

 Mošovce 06th Jun 2020,  Drienok Entry deadline: 23th May 2020

Delegovaný rozhodca Judge: MartinaEllerová /SK/

/ Výstavné poplatky / Entry fees

Entry deadline
23th May

 2021

Uzávierka
23.05.2020

fees for not members
platby pre nečlenov

Payment at the show
06th Jun

 2021

Platba
na mieste
06.06.2021

fees for not members
platby pre nečlenov

Banka:Tatra Banka, Hodžovo nám. 3,

81106 Bratislava 1,

IBAN:  SK8211000000002940005396

SWIFT kód banky: TATRSKBX

 

Bank: Tatra Banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovak Republic,

IBAN:  SK8211000000002940005396

SWIFT kód banky: TATRSKBX

Entry deadline
23th May

 2021
Uzávierka
23.05.2021

fees for members
platby pre členov klubu

Payment at the show
06h Jun

2021

Platba
na mieste
06.06.2021

fees for members
platby pre členov klubu

40,-€

45,-€

Za prvého psa/For first dog

35,-€

40,-€

35,-€

40,-€

Za každého ďalšieho psa/For every additional dog

30,-€

35,-€

 

20,-€

 

25,-€

Trieda mladší, dorastu, veteránov a čestná/Baby, Puppy, Veteran and Honour class

 

0,-€

 

0,-€

15,-€

15,-€

Súťaže/Competitions

10,-€

10,-€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava sa uskutoční podľa platných epidemiologických opatrení.

Momentálne je v platnosti nasledovná vyhláška:

186 VYHLÁŠKA

 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia

pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

 

§ 4

 

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom

a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či

inej povahy nad 6 osôb.

(2) Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:

a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného

podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie

COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade

verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas

a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou

48 hodín,

Program výstavy 06.06.2021:

6.30 – 09.00 Príjem psov / Entry of dogs
09.00 Otvorenie výstavy / Opening of the show
09.10 Posudzovanie v kruhoch / Judging of dogs
 Záverečné súťaže / Final competitions

06.06.2021 po výstave sa uskutoční BONITÁCIA

Veterinárne podmienky / Veterinary order

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou.

Dogs presented must have been vaccinated against Rabies, Distemper, Parvovirus and Hepatitis a minimum of 3 weeks prior to the show (proof shall be furnished). The vaccinations shall be valid for 12 months from the date of vaccination.

                                                   

Všeobecné ustanovenia / General conditions:Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Dovezené jedince vo vlastníctve slovenských vystavovateľov musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom v priebehu výstavy. Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu vrátiť prihlášku. Prijaté nebudú prihlášky neúplné, bez dokladu o zaplatení, doručené po uzávierke. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky budú použité na úhradu vzniknutých nákladov. Vystavovateľ ručí za všetky škody spôsobené jeho psom. Vystavovateľ súhlasí so zverejnením svojho mena a adresy v katalógu.

The show is organised according to the FCI and SKJ show regulations. Only dogs registered in a stud book recognized by the FCI can participate in the show. The exhibitor commits himself to pay the registration costs, even if he does not participate in the show, whatever the reason for his absence. If the show does not take place for reasons which are not due to the organiser, the registration fees will be used to cover the organisation expenses which would already have occurred and will be not refunded. The organiser has the right to refuse a dog in the show without giving any reason for his refusal. The organiser is not responsible for the damages caused by a dog.

 

 

 

 

 

 

3,

Tituly a čakateľstvá:CAJC – čakateľstvo na  Slovenského  šampióna  krásy  mladých môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede mladých. CAC – čakateľstvo na šampióna krásy SR môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej a šampiónov. Reserve CAC (R.CAC) – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC. Klubový víťaz pes – do súťaže postupujú psy ocenené titulom CAC. Klubový víťaz suka – do súťaže postupujú sučky ocenené titulom CAC. Klubový víťaz  mladých – ocenenie získa pes a sučka ohodnotený známkou V1 CAJC, Klubový víťaz veteránov-ocenenie získa pes a suka ohodnotení známkou V:1 v triede veteránov.. Víťaz plemena (BOB) – do súťaže postupujú kluboví víťazi, kluboví víťazi mladých a  veteránov. Najkrajší jedinec opačného pohlavia (BOS) Do súťaže nastupujú jedince opačného pohlavia ako je BOB, ktorým bol udelený titul Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz a víťaz triedy veteránov.  Tento titul môže získať najlepší jedinec pohlavia v ktorom nebol udelený titul Víťaz plemena (BOB)

es and Challenge Certificates: CAJC - Challenge to become the Slovak Junior Champion can be awarded to dogs and bitches rated as excellent 1 (Vyborny 1)   in the junior class. CAC - Challenge to become the Slovak Beauty Champion can be awarded to dogs rated as excellent 1 (Vyborny 1) in the intermediate class,  open class and champion class. Reserve CAC (R.CAC) - Challenge to become the Slovak Beauty Champion can be awarded to dogs rated as excellent second (Vyborny 2) in the intermediate class, the open class and the champion class, in case the CAC was awarded in the respective class. Club Winner Dog - A Club Winner Dog shall be established after the completion of judgement of individual classes compromising all V1(Excellent:1), CAC males from the Intermediate, Open and Champion Class. Club Winner Bitch - A Club Winner Bitch shall be established after the completion of judgement of individual classes Club Junior Winner Dog and Club Junior Winner Bitch - The title “ Club Junior Winner ” can be awarded to the winning dogs and bitches with the highest rating compromising all V1( Excellent:1), CAJC (Junior Class ).Club Veteran Winner Dog and Club Veteran Winner Bitch - The title “ Club Veteran Winner ” can be awarded to the winning dogs and bitches with the highest rating compromising all V1( Excellent:1), (Veteran Class ). Best of Breed (BOB) - After completion of judgement of all classes and sexes, the judge shall select the Best of Breed from the Club winners, Club Junior winners and Club Veteran winners.

Triedy /CLASSES

 • Mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov
 • Dorast 6-9 mesiacov
 • Trieda mladých 9-18 mesiacov
 • Trieda stredná 15-24 mesiacov
 • Trieda otvorená od 15 mesiacov
 • Trieda pracovná od 15 mesiacov bez CAC (treba priložiť  pracovný certifikát)
 • Trieda šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
 • Trieda veteránov od 8 rokov
 • Trieda čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (treba priložiť kópiu dokladu)

 

 • MINOR PUPPY correctly inoculated puppies up to 6 months
 • PUPPY 6 – 9 months
 • JUNIOR 9 – 18 months
 • INTERMEDIATE 15 – 24 months
 • OPEN 15 months and older
 • WORKING 15 (not CAC) months and older with  working certificate
 • CHAMPION 15 months and older with CH or ICH certificate
 • VETERAN 8 years and older
 • HONOUR 15 months and older with titles CH, ICH, Club Winner or National Winner

 

Dogs and bitches can be judged in one class only. In each class the first four with the grading excellent or very good are placed. In Minor puppy and Puppy class the first four with the gradisng very promising are placed.

Súťaže:

Najkrajší veterán - do súťaže postupujú psy a sučky, ktorí získali v triede veteránov ocenenie: V:1, Klubový víťaz veteránov. Najkrajší jedinec z triedy čestnej – do súťaže postupujú psy a sučky ocenené v triede čestnej známkou V1. Najkrajší jedinec z triedy pracovnej – do súťaže postupujú psy a sučky ocenené v triede pracovnej známkou V1, Trieda pracovná je otvorená pre psov a sučky s pracovným certifikátom, v tejto triede sa nezadáva titul CAC, Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a sučku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na výstave. Najkrajšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej troch jedincov z jednej chovateľskej stanice pochádzajúce najmenej z dvoch spojení, ktoré nemusia byť v majetku chovateľa. BIS baby – do súťaže nastupuje pes a sučka ocenené v triede šteniat známkou VN:1. Najkrajší dorast - BIS puppy  – do súťaže nastupuje pes a sučka ocenené v triede dorastu známkou VN:1  Najkrajší mladý pes- BIS Junior  - do súťaže postupuje pes a sučka, ktorí  získali ocenenie CAJC, KVml.

 

Kontakt: BULLMASTIFF KLUB SK, KOSORÍN 39, 966 24, SLOVAK REPUBLIK

 

www.bullmastiffklub.sk

 

e-mail: bullmastiffklub@gmail.com