KLUBOVÁ VÝSTAVA BULLMASTIFF KLUB SK, o.z. 10.05.2020 Mošovce

Milí členovia Bullmastiff klubu Slovenska, vystavovatelia a všetci priaznivci Bullmastiffov. V tomto období čelíme veľkej celosvetovej pandémie, ktorú zapríčinil koronavírus COVID-19. Píše sa mi to veľmi ťažko, no žiaľ nebudeme môcť v stanovenom termíne a to 10.mája 2020 zorganizovať našu Klubovú výstavu bullmastiffov. Je nám to nesmierne ľúto, ale zdravie Vás všetkých musí mať v tomto období prioritu. Som v kontakte s rozhodcom pánom Davidom Gaffneyom, ktorý tiež chápe terajšiu situáciu a aj napriek tomu, že sa veľmi tešil na stretnutie s nami, toto stretnutie musí aj kvôli situácii v jeho krajine odložiť. Prisľúbil mi, že naše opätovné pozvanie na posudzovanie našej výstavy, pokiaľ mu to okolnosti dovolia, veľmi rád príjme a teší sa na všetkých vás.
Chcem všetkým vám aj touto cestou popriať veľmi veľa síl, zdravia a energie v boji s touto pandémiou, buďte všetci v bezpečí, dodržiavajte všetky odporúčania odborníkov a verím, že na najbližšej našej akcii sa všetci stretneme v zdraví a bez ujmy

Dear members of the Bullmastiff Club of Slovakia, exhibitors and all fans of Bullmastiffs. In this period we are facing a major worldwide pandemic caused by COVID-19 coronavirus. It is very difficult to write, but unfortunately we will not be able to organize our bullmastiff club show on May 10, 2020. We are extremely sorry, but the health of all of us must have priority in this period. I am in contact with the judge, Mr David Gaffney, who also understands the current situation and, although he was very much looking forward to seeing us, he has to postpone this meeting because of the situation in his country. He promised me that he would accept our re-invitation to judge our exhibition, if circumstances allow, would be very pleased to welcome and look forward to seeing you all.
I would like to wish everyone in this way too much strength, health and energy to fight this pandemic, be safe, follow all experts' recommendations and I believe that we will all meet in good health and harmlessness at our next event.

KLUBOVÚ VÝSTAVU

CAJC,CAC,KV,KV MLADÝCH,KV VETERANOV,

JUNIOR BOB,BOS,BOB

Mošovce ŠRZ Drienok, 10.05.2020,  uzávierka prihlášok: 26.04.2020

online PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM: www.clubdogshow.sk /

Club dog show CAC/CAJC/ CLUB WINNER, JUNIOR CLUB WINNER, JUNIOR BOB,BOS,BOB

 Mošovce 10th May 2020,  Drienok Entry deadline: 26th April 2020

Delegovaný rozhodca Judge: David Graffney /Ireland/

/ Výstavné poplatky / Entry fees

Entry deadline
26th April

 2020

Uzávierka
26.04.2020

fees for not members
platby pre nečlenov

Payment at the show
10th May

 2020

Platba
na mieste
10.05.2020

fees for not members
platby pre nečlenov

Banka:Tatra Banka, Hodžovo nám. 3,

81106 Bratislava 1,

IBAN:  SK8211000000002940005396

SWIFT kód banky: TATRSKBX

 

Bank: Tatra Banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovak Republic,

IBAN:  SK8211000000002940005396

SWIFT kód banky: TATRSKBX

Entry deadline
26th April

 2020
Uzávierka
26.04.2020

fees for members
platby pre členov klubu

Payment at the show
10h May

2020

Platba
na mieste
10.05.2020

fees for members
platby pre členov klubu

35,-€

40,-€

Za prvého psa/For first dog

30,-€

35,-€

30,-€

35,-€

Za každého ďalšieho psa/For every additional dog

25,-€

30,-€

 

15,-€

 

20,-€

Trieda mladší, dorastu, veteránov a čestná/Baby, Puppy, Veteran and Honour class

 

0,-€

 

0,-€

10,-€

10,-€

Súťaže/Competitions

5,-€

5,-€

 

Program výstavy 10.05.2020:

8.00 – 09.00 Príjem psov / Entry of dogs
09.00 Otvorenie výstavy / Opening of the show
09.10 Posudzovanie v kruhoch / Judging of dogs
 Záverečné súťaže / Final competitions

09.05.2020 od 17.00 BONITÁCIA

Veterinárne podmienky / Veterinary order

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou.

Dogs presented must have been vaccinated against Rabies, Distemper, Parvovirus and Hepatitis a minimum of 3 weeks prior to the show (proof shall be furnished). The vaccinations shall be valid for 12 months from the date of vaccination.

                                                   

Všeobecné ustanovenia / General conditions:Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Dovezené jedince vo vlastníctve slovenských vystavovateľov musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom v priebehu výstavy. Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu vrátiť prihlášku. Prijaté nebudú prihlášky neúplné, bez dokladu o zaplatení, doručené po uzávierke. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky budú použité na úhradu vzniknutých nákladov. Vystavovateľ ručí za všetky škody spôsobené jeho psom. Vystavovateľ súhlasí so zverejnením svojho mena a adresy v katalógu.

The show is organised according to the FCI and SKJ show regulations. Only dogs registered in a stud book recognized by the FCI can participate in the show. The exhibitor commits himself to pay the registration costs, even if he does not participate in the show, whatever the reason for his absence. If the show does not take place for reasons which are not due to the organiser, the registration fees will be used to cover the organisation expenses which would already have occurred and will be not refunded. The organiser has the right to refuse a dog in the show without giving any reason for his refusal. The organiser is not responsible for the damages caused by a dog.

Tituly a čakateľstvá:CAJC – čakateľstvo na  Slovenského  šampióna  krásy  mladých môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede mladých. CAC – čakateľstvo na šampióna krásy SR môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej a šampiónov. Reserve CAC (R.CAC) – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC. Klubový víťaz pes – do súťaže postupujú psy ocenené titulom CAC. Klubový víťaz suka – do súťaže postupujú sučky ocenené titulom CAC. Klubový víťaz  mladých – ocenenie získa pes a sučka ohodnotený známkou V1 CAJC, Klubový víťaz veteránov-ocenenie získa pes a suka ohodnotení známkou V:1 v triede veteránov.. Víťaz plemena (BOB) – do súťaže postupujú kluboví víťazi, kluboví víťazi mladých a  veteránov. Najkrajší jedinec opačného pohlavia (BOS) Do súťaže nastupujú jedince opačného pohlavia ako je BOB, ktorým bol udelený titul Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz a víťaz triedy veteránov.  Tento titul môže získať najlepší jedinec pohlavia v ktorom nebol udelený titul Víťaz plemena (BOB)

es and Challenge Certificates: CAJC - Challenge to become the Slovak Junior Champion can be awarded to dogs and bitches rated as excellent 1 (Vyborny 1)   in the junior class. CAC - Challenge to become the Slovak Beauty Champion can be awarded to dogs rated as excellent 1 (Vyborny 1) in the intermediate class,  open class and champion class. Reserve CAC (R.CAC) - Challenge to become the Slovak Beauty Champion can be awarded to dogs rated as excellent second (Vyborny 2) in the intermediate class, the open class and the champion class, in case the CAC was awarded in the respective class. Club Winner Dog - A Club Winner Dog shall be established after the completion of judgement of individual classes compromising all V1(Excellent:1), CAC males from the Intermediate, Open and Champion Class. Club Winner Bitch - A Club Winner Bitch shall be established after the completion of judgement of individual classes Club Junior Winner Dog and Club Junior Winner Bitch - The title “ Club Junior Winner ” can be awarded to the winning dogs and bitches with the highest rating compromising all V1( Excellent:1), CAJC (Junior Class ).Club Veteran Winner Dog and Club Veteran Winner Bitch - The title “ Club Veteran Winner ” can be awarded to the winning dogs and bitches with the highest rating compromising all V1( Excellent:1), (Veteran Class ). Best of Breed (BOB) - After completion of judgement of all classes and sexes, the judge shall select the Best of Breed from the Club winners, Club Junior winners and Club Veteran winners.

Triedy /CLASSES

 • Mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov
 • Dorast 6-9 mesiacov
 • Trieda mladých 9-18 mesiacov
 • Trieda stredná 15-24 mesiacov
 • Trieda otvorená od 15 mesiacov
 • Trieda pracovná od 15 mesiacov bez CAC (treba priložiť  pracovný certifikát)
 • Trieda šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
 • Trieda veteránov od 8 rokov
 • Trieda čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (treba priložiť kópiu dokladu)

 

 • MINOR PUPPY correctly inoculated puppies up to 6 months
 • PUPPY 6 – 9 months
 • JUNIOR 9 – 18 months
 • INTERMEDIATE 15 – 24 months
 • OPEN 15 months and older
 • WORKING 15 (not CAC) months and older with  working certificate
 • CHAMPION 15 months and older with CH or ICH certificate
 • VETERAN 8 years and older
 • HONOUR 15 months and older with titles CH, ICH, Club Winner or National Winner

 

Dogs and bitches can be judged in one class only. In each class the first four with the grading excellent or very good are placed. In Minor puppy and Puppy class the first four with the gradisng very promising are placed.

Súťaže:

Najkrajší veterán - do súťaže postupujú psy a sučky, ktorí získali v triede veteránov ocenenie: V:1, Klubový víťaz veteránov. Najkrajší jedinec z triedy čestnej – do súťaže postupujú psy a sučky ocenené v triede čestnej známkou V1. Najkrajší jedinec z triedy pracovnej – do súťaže postupujú psy a sučky ocenené v triede pracovnej známkou V1, Trieda pracovná je otvorená pre psov a sučky s pracovným certifikátom, v tejto triede sa nezadáva titul CAC, Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a sučku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na výstave. Najkrajšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej troch jedincov z jednej chovateľskej stanice pochádzajúce najmenej z dvoch spojení, ktoré nemusia byť v majetku chovateľa. BIS baby – do súťaže nastupuje pes a sučka ocenené v triede šteniat známkou VN:1. Najkrajší dorast - BIS puppy  – do súťaže nastupuje pes a sučka ocenené v triede dorastu známkou VN:1  Najkrajší mladý pes- BIS Junior  - do súťaže postupuje pes a sučka, ktorí  získali ocenenie CAJC, KVml.

Kontakt: BULLMASTIFF KLUB SK, KOSORÍN 39, 966 24, SLOVAK REPUBLIK

www.bullmastiffklub.sk

 

e-mail: bullmastiffklub@gmail.com

propozicie kv2019.pdf (929326)