ŠPECIÁLNA VÝSTAVA BULLMASTIFF KLUB SK, 20.10.2019 Mošovce

Ako ten čas plynie. Zdá sa mi, ako by to bolo včera, keď sme po prvý krát organizovali pod hlavičkou nášho  BULLAMSTIFF KLUBU SLOVENSKA  prvú výstavu, no sú tomu už štyri roky. Zdalo sa nám v tom čase, ako nesplniteľný sen, aby sme dokázali usporadúvať samostatnú výstavu Bullmastiffov s vyšším počtom prihlásených psov, ako tomu bolo v predchádzajúcom klube. Nebolo to ľahké, no keď sa do toho dá nadšenie a ten správny kolektív, ide to a dúfam, že dokazujeme z roku na rok zvyšovať úroveň našich akcií. Rozhodcovia, ktorých pozývame na naše výstavy, odchádzajú od nás s veľmi pozitívnymi spomienkami a skúsenosťami a so všetkými sme aj naďalej v priateľskom kontakte.

Verím tomu, že aj táto posledná výstava potvrdí moje predchádzajúce slová a tiež zostaneme s rozhodcom, ktorý posudzoval na našej poslednej výstave v priateľkom kontakte. Nebýva to ľahké, prijať zodpovednosť a na výstave s vysokým počtom kvalitných jedincov určiť víťazov. Viem to sám, zo svojej skúsenosti. Preto sa aj touto cestou chcem poďakovať pánovi rozhodcovi  DEL GAUDIO FABIO DIEGO, že sa zhostil tejto ťažkej úlohy a posúdil nám našu klubovú výstavu. Mal to veľmi ťažké a bol na to sám, preto veľká vďaka Fabio. Tak, ako to býva, nemôže byť každý víťaz, no myslím, že nikto si neurobil na tejto výstave hanbu, o čom svedčia aj samotné posudky psíkov, ktoré boli podrobné, čo bolo veľmi hodnotné. Po celý čas sa výstava niesla vo veľmi peknej rodinnej atmosfére,páčilo sa mi, ako okolo stojací diváci povzbudzovali silným potleskom vyberanie jednotlivých víťazov trieda aj, keď vyhral možno nie ich favorit, uctili víťaza aplauzom. Atmosféra na výstave bola skvelá, za čo patrí poďakovanie všetkým zúčastneným. Táto akcia nebola len o výstave. V Mošovciach sme sa s niektorými stretli už v piatok večer a strávili sme spolu celý víkend. Nedá mi tu nespomenúť super partiu na chate, ktorí sa postarali o nezabudnuteľné zážitky a super náladu, je to rodina a team Matúša Nižníka a Mariana Krpeľana, bola veru sranda a skvelé posedenie. Guláš zo srnca nemal chybu a nealkoholické nápoje išli na dračku, len škoda, že sa po ich konzumovaní nemohlo šoférovať. Chalani veľká vďaka za to, že ste veľkou mierou prispeli k vydarenej akcii a verím, že na májovej výstave bude aj čapované pivo. Veľká vďaka aj klubu SKSJP, za pomoc  a spoluprácu pri organizovaní spoločnej akcii a to Ondrovi Šulkovi, Zdenovi Končokovi, Zuzke Mikolkovej, Robovi Androvičovi, Veronika Hreusová. Už neoddeliteľnou súčasťou našich akcií je aj Maťa Ellerová, ktorej patrí veľké Ďakujem, za super robotu na výstave  a starostlivosť o rozhodcu počas troch dní. Ďakujem aj našim dievčatám Ati Paulovičovej, Denise Faragoovej, Erike Štefánikovej a aj Janke Palkovej za veľkú pomoc a tiež Robovi Štefánikovi. Bolo mi veĺkým potešením, že našej akcie sa zúčastnil aj prezident UKK Jožko Šuster, člen predsedníctva zboru rozhodcov Ing, Jaroslav Matyáš a člen prezídia UKK pán Milan Bíroš, ďakujeme

Poďme teraz na čísla, prihlásených bolo spolu 64 jedincov, 33 psov a 31súk z deviatich štátov a to z Ruska, Ukrajiny, Poľska, Čiech, Holanska, Španielska, Maďarska, Srbska a samozrejme zo Slovenska.  Výsledky podrobné zverejníme onedlho, aj keď už facebook je už naplnený fotkami víťazov. Aboslutným bíťazom výstavy a ten vajvyšší titul BOB si odniesol pes ZHAN KLOD DALI LAND, ktorého majitelia pricestovali z ďalekej Ukrainy a absolvovali 1300km výlet

 

How fast time flies. It seems to me like it was yesterday when we organized our first exhibition under of our BULLAMSTIFF CLUB SLOVAKIA, but it's been four years. It seemed like an impossible dream to be able to organize an individual Bullmastiff show with a higher number of registered dogs than in the previous club. It wasn't easy, but when it comes to enthusiasm and the right team, it goes, and I hope we can prove our level of action from year to year. The judges we invite to our shows leave us with very positive memories and experiences and we are still in friendly contact with everyone. I believe that this last show will confirm my previous words and we will also stay with the judge who judged at our last show in great contact. It is not easy when you have the responsibility to identify winners at a high-quality show. I know it myself, from my experience. That is why I would like to thank the judge DEL GAUDIO FABIO DIEGO for taking this difficult task and judging our club show. He had it very difficult and he was alone, so great thanks to Fabio. As usual, not everyone can be a winner, but I think that no one has shamed this show, as evidenced by the dog judgments themselves, which were detailed, which was very valuable. All the time the show was in a very nice family atmosphere and I liked how standing around the audience encouraged the strong applause of the selection of individual class winners, even though the winner was maybe not their favorite, honored the winner applause. The atmosphere at the show was great, for which we would like to thank everyone involved. This event was not just about the show, we met some of them in Mošovce on Friday evening and spent the whole weekend together. I can not forget the super group at the cottage, who took care of unforgettable experiences and super feeling, it is the family and team of Matúš Nižník and Marian Krpeľan, was really fun and a great time. Roe deer goulash made no mistake, and the soft drinks went on sale, just a pity that it was not possible to drive after consuming them. Guys, thank you very much for contributing a great deal to the successful event and I believe that there will also be draft beer at the May dog show. Many thanks also to the SKSJP Club for their help and cooperation in organizing a joint event, namely Ondrej Šulka, Zdeno Končok, Zuzka Mikolková, Robo Androvič, Veronika Hreusová. An inseparable part of our events is Mata Eller, who belongs to a big thank you for the super help at the show and taking care of the judge for three days. I would also like to thank our girls Ati Paulovic, Denisa Farago, Eric Štefánik and Janka Palková for their great help and also to Robo Štefánik. I was delighted that our event was also attended by the President of the UKK Jožko Šuster, the chairman of the board of judges Ing, Jaroslav Matyáš and the member of the Presidium of the UKK Mr. Milan Bíroš, thank you Let's go to the numbers now, a total of 64 individuals, 33 dogs and 31 bitches from nine countries were entered, namely from Russia, Ukraine, Poland, Czech Republic, Holland, Spain, Hungary, Serbia and of course from Slovakia. Results will be published soon, although facebook is already filled with photos of winners. Absolute winner of the show and the highest title BOB took the dog ZHAN KLOD DALI LAND, whose owners arrived from far Ukraine and took a 1300km trip.

fotky z výstavy nájdete tu:

https://aicha78.rajce.idnes.cz/Special_dog_show_Mosovce_20th_October_2019_-_part_1/?

https://aicha78.rajce.idnes.cz/Special_dog_show_Mosovce_20th_October_-_part_2/

podrobné výsledky nájdete na: www.clubdogshow.sk

 

 

BULLMASTIFF KLUB SK

Vás srdečne pozýva na

ŠPECIÁLNU VÝSTAVU CAC/CAJC/VŠV/VŠVM

Mošovce 20.10.2019, ŠRZ Drienok

uzávierka prihlášok: 06.10.2019

online PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM

http://www.clubdogshow.sk/ 

SPECIALITY SHOW CAC/CAJC/SW/SJW

Mošovce 20th October 2019, ŠRZ Drienok

Entry deadline: 06.10.2019

Delegovaný rozhodca / Judge: Del Gaudio, Fabio Diego /Italy/

/ Výstavné poplatky / Entry fees

Entry deadline
06th october

 2019

Uzávierka
06.10.2019

fees for not members
platby pre nečlenov

Payment at the show
20th October

 2019

Platba
na mieste
20.10.2019

fees for not members
platby pre nečlenov

Banka:Tatra Banka, Hodžovo nám. 3,

81106 Bratislava 1,

IBAN:  SK8211000000002940005396

SWIFT kód banky: TATRSKBX

 

Bank: Tatra Banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovak Republic,

IBAN:  SK8211000000002940005396

SWIFT kód banky: TATRSKBX

Entry deadline
06th October

 2019
Uzávierka
06.10.2019

fees for members
platby pre členov klubu

Payment at the show
20h October

2019

Platba
na mieste
20.10.2019

fees for members
platby pre členov klubu

35,-€

40,-€

Za prvého psa/For first dog

30,-€

35,-€

30,-€

35,-€

Za každého ďalšieho psa/For every additional dog

25,-€

30,-€

 

15,-€

 

20,-€

Trieda mladší, dorastu, veteránov a čestná/Baby, Puppy, Veteran and Honour class

 

0,-€

 

0,-€

10,-€

10,-€

Súťaže/Competitions

5,-€

5,-€

 

 

Program špeciálnej výstavy 20.10.2019:

8.00 – 09.00 Príjem psov / Entry of dogs
09.00 Otvorenie výstavy / Opening of the show
09.10 Posudzovanie v kruhoch / Judging of dogs
 Záverečné súťaže / Final competitions

Od 14.30 BONITˇACIA

propozicie sv2019.pdf (825748)

PROPOZÍCIE