Špeciálna výstava Bullmastiff klubu SK, o.z. Nitra Alekšince 07.10.2023

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA BULLMASTIFF KLUB SK, o.z.
Psia spoločnosť vás vie dostať do úplne inej nálady, psy nás robia aj lepšími ľuďmi, sú výbornou možnosťou nadväzovania kontaktov a spolupatričnosti. Navyše milujú deti a deti milujú psy. Typickým príkladom rodinného psa je Bullmastiff. Ideálny pes do rodiny. Ale každý pes je iný, má niečo svoje, čo zapadne práve k vám. Stačí si len správne vybrať toho svojho. A to s láskou.
Špeciálna výstava Bullmastiff klubu SK, o.z.
Už tradične našu druhú výstavu v roku, ktorú organizujeme pod hlavičkou Bullmastiff klubu SK, sme usporiadali v prvý októbrový víkend. Aj tento rok sme vybrali miesto konania areál Miestneho kynologického klubu v Alekšinciach, ktorý sa nachádza blízko krajského mesta Nitra. Po minuloročnej skúsenosti, sme aj túto výstavu spoluorganizovali s Klubom chovateľov Svätobernardských psov pod vedením MVDr. Martiny Ellerovej, za čo veľmi ďakujeme. Tohtoročnú špeciálnu výstavu nám prišiel posúdiť Taliansky posudzovateľ pán Vittorio Fabbrini, ktorému aj touto cestou chceme veľmi poďakovať. Jeho slová na záver výstavy nás zahriali pri srdci, keď vysoko ohodnotil kvalitu predvedených psov, doslova povedal, že u nás videl veľký počet nádherných bullmastiffov a že to mal nesmierne ťažké pri výbere jednotlivých víťazov. Som nesmierne rád, že sa naše výstavy dostávajú do povedomia širokej Bullmastiffskej verejnosti v celej Európe, no dokonca aj do vzdialenejší krajín. Množstvo pozitívnych reakcii ktoré sme obdržali, nás posúva ďalej a som presvedčený, aj napriek niektorým okolnostiam, ktoré nám robia vrásky na čele, že toto celé malo a má zmysel. Žiaľ nemôže vyhrať každý, ale je dôležité zobrať si z každej skúsenosti to pozitívne a uvedomiť si jednu vec, svojho miláčika musíte mať rovnako rád, či je víťaz alebo porazený, on vás tiež miluje takého, aký ste a nedal by vás za nič na svete a preto vždy myslite na toto.
Výstava by nebola až taká vydarená, keby sme nemali sponzorov, preto my dovoľte poďakovať všetkým sponzorom našej výstave a to firme Pharmakopola, Únii kynologických klubov, Motorestu Pause, Oleje od Matúša, Kynologickej revue, MVDr. Peťovi Sukupovi. Za skvelý priebeh výstavy ďakujeme Evke Pastuchovej, Ninke Potančokovej a našej dvornej fotografke Monike Bangoura, ktorá ešte v ten deň nám nahrala skvelú fotodokumentáciu. Na záver vďaka všetkým zúčastneným bez rozdielu, ale aj všetkým návštevníkom, ktorí sa prišli na našu akciu pozrieť. Veľmi ma teší, že veľký počet vás zostalo aj po výstave a strávili sme super odviazanú debatu s výbornou náladou v ozaj priateľskom duchu a bez rozdielu, či bol niekto víťaz, alebo nie. Aj keď nebolo všetko dokonalé a je vždy čo zlepšovať, som rád že nás je toľko priateľov v klube.
Nedá mi ešte napísať zopár prísloví :
„Priateľ je ten, kto prehliada váš rozbitý plot a obdivuje kvety vo vašej záhrade no priateľstvo je jemné ako pohár, ak sa raz rozbije, dá sa opraviť, ale vždy tam budú praskliny.“
„Nikdy nevysvetľujte. Priatelia to nepotrebujú a nepriatelia vám aj tak neuveria.“
Martin Šipkovský
/Predseda predstavenstva Bullmastiff klubu SK, o.z./
The company of dogs can make you feel completely different, dogs also make us better people, they are an excellent opportunity to establish contacts and belonging. Plus, they love kids and kids love dogs. A typical example of a family dog is the Bullmastiff. An ideal dog for a family. But every dog is different, it has something of its own that fits right in with you. You just have to choose yours correctly. And with love.
Slovak Bullmastiff Specialty show
Traditionally, our second exhibition of the year, which we organize under the Bullmastiff Club SK, was held on the first weekend of October. This year, too, we chose the venue of the Local Kennel Club in Alekšince, which is located near the regional city of Nitra. After last year's experience, we also co-organized this exhibition with the St. Bernard dog breeders' club under the leadership of MVDr. Martina Ellerová, for which I thank you very much. The Italian judge, Mr. Vittorio Fabbrini, came to judge this show, to whom we would like to thank him very much. His words at the end of the show warmed our hearts, when he highly rated the quality of the presented dogs, he literally said that he saw a large number of beautiful bullmastiffs here and that he had an extremely difficult time choosing individual winners. I am extremely happy that our shows are becoming known to the general Bullmastiff public throughout Europe, even to more distant countries. We are taking the amount of positive reactions we have received further and I am convinced, despite some circumstances that make wrinkles on our foreheads, that this all has meaning and purpose. Unfortunately, everyone cannot win, but it's important to take the positive from every experience and you'll see one thing, you have to love your pet equally whether he's a winner or a loser, he also loves you the way you are and wouldn't give you for anything in the world and that's what you always need to remember.
The exhibition would not have been so successful if we did not have sponsors, so we would like to thank all the sponsors of our exhibition, namely the company Pharmacopola, the Union of Kennel Clubs, motorest Pause, Oleje od Matúša, the Kynologická Revue, MVDr. Peťo Sukup. We thank Evka Pastuchová, Ninka Potančoková and our court photographer Monika Bangoura, who recorded a great photo documentation for us that day, for the great course of the exhibition. Finally, thanks to everyone, everyone without distinction, but also to all the visitors who came to see our event. I am very pleased that a large number of you stayed even after the exhibition and we spent a super relaxed debate with a great mood in a really friendly spirit and without difference whether someone was a winner or not. Although not everything was perfect and there is always room for improvement, I am glad that we have so many friends in the club.
Can't wait for a few more proverbs:
"A friend is one who disregards your broken fence and admires the flowers in your garden. But a friendship is as delicate as a glass. Once it’s broken, it can be mended, but there will always be cracks."
"Never explain. Friends don't need it and enemies won't believe you anyway.'
Martin Šipkovský /Chairman of the Board of Bullmastiff Club SK, o.z./
Psy trieda mladých
V:1, CAJC, VŠV ml, J.BOB CRAZY LUCK MALLAHE
V:2, VALHALLA HUNTER VE
V:3, BILLY IDOL UNDER THE KING’S WELL
Psy trieda stredná
V:1, HUGO OF HILLSIDE GUARDIAN
Psy trieda otvorená:
V:1, CAC, ARON KINGS NOBLENESS B.C.
Psy trieda šampiónov
V:1, CAC, VŠV, BOS, ANGEL’S PHOENIX HARRY POTTER
V:2, R.CAC, ALFONSO UNDER THE KING’S WELL
Psy trieda čestná
V:1, BRADLEY OF HILLSIDE GUARDIAN
Suky trieda mladých:
V:1, CAJC, VŠV ml., EMPATHY MALLAHE FARCRAFT
V:2, BATHANGA UNDER THE KING ´S WELL
V:3, OLIMPIA TARR-G
V:4, ARIA AMY´S DIAMOND BULL
Suky trieda stredná
V:1, CAC, VŠV, BOB, HERMIONE OF HILLSIDE GUARDIAN
V:2, R.CAC, GYDA VALKYRJA OF HILLSIDE GUARDIAN
Suky trieda otvorená
V:1, CAC, ASA FROM ANKED DOGHOUSE
V:2, R.CAC, GRACE KELLY OF HILLSIDE GURADIAN
V:3, MIA VON WUNDERBULL
Suky trieda šampionov
V:1, CAC, CINDY BULL ROSANELA
V:2, R.CAC, BLACKBERRY MALLAHE
Suky trieda čestná
V:1, najlepší jedninec z triedy čestnej, X-CARED MAFIA Z WÓLKI
Suky trieda veteránov
V:1, BOV, ANELY BULL ROSANELA,
 

viac fotiek si môžete stiahnúť tu:
https://www.rajce.idnes.cz/aicha78/album/specialni-vystava-bullmastifu-nitra-aleksince-07-10-2023?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všetky reakcie:
Martina Ellerova, Phil Boyd a 89 ďalších
 
 
 

 

Delegovaný rozhodca / Judge: Vittorio Fabbrini /Italy/