KLUBOVÁ VÝSTAVA 2017/ CLUB SHOW 2017, BULLMASTIFF KLUB SK

Vás srdečne pozýva na

KLUBOVÚ VÝSTAVU CAJC, CAC, KV, KV MLADÝCH, KV VETERÁNOV, JUNIOR BOB, BOS,BOB.

Mošovce  ŠRZ Drienok, dňa 14.05.2017

uzávierka prihlášok: 30.04.2017

ONLINE PRIHLÁŠKY/ENTRY FROM: www.dogshow.sk

 

    Club dog show CAC/CAJC/ CLUB WINNER, JUNIOR CLUB WINNER, VETERAN CLUB WINNER, JUNIOR BOB,BOS,BOB  

Mošovce 14th May 2017, ŠRZ Drienok

Entry deadline: 30th April 2017 

DELEGOVANÝ ROZHODCA/ JUDGE: HAZEL FITZGIBBON /UK/

Výstavné poplatky / Entry fees: poplatky/ENTRY frees

Program výstavy 14.05.2017:

8.00 – 09.00 Príjem psov / Entry of dogs

 09.00 Otvorenie výstavy / Opening of the show

09.10 Posudzovanie v kruhoch / Judging of dogs

 Záverečné súťaže / Final competitions

 Delegovaný rozhodca / Judge: Hazel Fitzgibbon /UK/

  Veterinárne podmienky / Veterinary order

 Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Dogs presented must have been vaccinated against Rabies, Distemper, Parvovirus and Hepatitis a minimum of 3 weeks prior to the show (proof shall be furnished). The vaccinations shall be valid for 12 months from the date of vaccination.

 Všeobecné ustanovenia / General conditions:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Dovezené jedince vo vlastníctve slovenských vystavovateľov musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom v priebehu výstavy. Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu vrátiť prihlášku. Prijaté nebudú prihlášky neúplné, bez dokladu o zaplatení, doručené po uzávierke. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky budú použité na úhradu vzniknutých nákladov. Vystavovateľ ručí za všetky škody spôsobené jeho psom. Vystavovateľ súhlasí so zverejnením svojho mena a adresy v katalógu.

The show is organised according to the FCI and SKJ show regulations. Only dogs registered in a stud book recognized by the FCI can participate in the show. The exhibitor commits himself to pay the registration costs, even if he does not participate in the show, whatever the reason for his absence. If the show does not take place for reasons which are not due to the organiser, the registration fees will be used to cover the organisation expenses which would already have occurred and will be not refunded. The organiser has the right to refuse a dog in the show without giving any reason for his refusal. The organiser is not responsible for the damages caused by a dog. 

Tituly a čakateľstvá:

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede mladých. CAC – čakateľstvo na šampióna krásy SR môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej a šampiónov. Reserve CAC (R.CAC) – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC. Klubový víťaz pes – do súťaže postupujú psy ocenené titulom CAC. Klubový víťaz suka – do súťaže postupujú sučky ocenené titulom CAC. Klubový víťaz mladých – ocenenie získa pes a sučka ohodnotený známkou V1 CAJC, Klubový víťaz veteránov-ocenenie získa pes a suka ohodnotení známkou V:1 v triede veteránov.. Víťaz plemena (BOB) – do súťaže postupujú kluboví víťazi, kluboví víťazi mladých a veteránov. Najkrajší jedinec opačného pohlavia (BOS) Do súťaže nastupujú jedince opačného pohlavia ako je BOB, ktorým bol udelený titul Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz a víťaz triedy veteránov. Tento titul môže získať najlepší jedinec pohlavia v ktorom nebol udelený titul Víťaz plemena (BOB)

es and Challenge Certificates:

CAJC - Challenge to become the Slovak Junior Champion can be awarded to dogs and bitches rated as excellent 1 (Vyborny 1) in the junior class. CAC - Challenge to become the Slovak Beauty Champion can be awarded to dogs rated as excellent 1 (Vyborny 1) in the intermediate class, open class and champion class. Reserve CAC (R.CAC) - Challenge to become the Slovak Beauty Champion can be awarded to dogs rated as excellent second (Vyborny 2) in the intermediate class, the open class and the champion class, in case the CAC was awarded in the respective class. Club Winner Dog - A Club Winner Dog shall be established after the completion of judgement of individual classes compromising all V1(Excellent:1), CAC males from the Intermediate, Open and Champion Class. Club Winner Bitch - A Club Winner Bitch shall be established after the completion of judgement of individual classes Club Junior Winner Dog and Club Junior Winner Bitch - The title “ Club Junior Winner ” can be awarded to the winning dogs and bitches with the highest rating compromising all V1( Excellent:1), CAJC (Junior Class ).Club Veteran Winner Dog and Club Veteran Winner Bitch - The title “ Club Veteran Winner ” can be awarded to the winning dogs and bitches with the highest rating compromising all V1( Excellent:1), (Veteran Class ). Best of Breed (BOB) - After completion of judgement of all classes and sexes, the judge shall select the Best of Breed from the Club winners, Club Junior winners and Club Veteran winners.

 Súťaže:

Najkrajší veterán - do súťaže postupujú psy a sučky, ktorí získali v triede veteránov ocenenie: V:1, Klubový víťaz veteránov. Najkrajší jedinec z triedy čestnej – do súťaže postupujú psy a sučky ocenené v triede čestnej známkou V1. Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a sučku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na výstave. Najkrajšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej troch jedincov z jednej chovateľskej stanice pochádzajúce najmenej z dvoch spojení, ktoré nemusia byť v majetku chovateľa. BIS baby – do súťaže nastupuje pes a sučka ocenené v triede šteniat známkou VN:1. Najkrajší dorast - BIS puppy – do súťaže nastupuje pes a sučka ocenené v triede dorastu známkou VN:1 Najkrajší mladý pes- BIS Junior - do súťaže postupuje pes a sučka, ktorí získali ocenenie CAJC, KVml.

 Kontakt: BULLMASTIFF KLUB SK,

KOSORÍN 39, 966 24, SLOVAK REPUBLIK

www.bullmastiffklub.sk

  e-mail: bullmastiffklub@gmail.com